彭柏邑 河坝
彭柏邑 河坝

彭柏邑 河坝

Folk【2020客家流行音乐大赛 得奖合辑】∣后生 调 II ∣

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

彭柏邑 河坝

彭柏邑 河坝

客家流行音乐大赛
客家流行音乐大赛

发表时间 2021-04-21

介绍

河坝是小时候我们放松、玩水、 烤肉、抓鱼的记忆,是阿婆洗衣服、浇菜、聊天的回忆,随著时光推移,工业的发展环境缺乏保护,河坝渐
渐失去原本的样貌,属于我们的童年也悄悄地的消失,记忆中充满生气的河坝,逐渐混浊干涸 慢慢逝去 ; 歌词将客语经典词汇“河坝”
结合EDM和Trap曲风重新改编,展现截然不同的曲式风格。

...查看更多 收起

歌词

日头还吂出来 ngid teu han mang chud loi
还当早 han dongˋ zoˊ
阿婆就爱出去洗衫了 a+ po ciu+ oiˇchud hiˇseˊsamˋleˋ
去河坝洗衫 hiˇho baˇseˊsamˋ
听 tangˇ
该鲜鲜个河水声 gai sienˋsienˋ gaiˇ ho hsuiˊ shangˋ
看得著鱼仔 konˇded doˊng er
年年毋使休息 ngien ngien m siiˊhiuˋsid
仰会恁屙糟 ngiongˊvoi+ anˊoˋzoˋ(怎么这么肮脏)
么侪掷个垃圾 maˊsa deb gaiˇ laˊ sab
仰会河坝个水紧来紧黄 ngiongˊvoi+ ho baˇgaiˇ shuiˊginˊloi
ginˊ vong
流啊流 无人计较 liu a+ liu mo ngin gieˇgauˇ
流啊流 liu a+ liu
该条河坝 gai tiau ho baˇ
洗清亻厓个衫 seˊqiang+ ngai gaiˇ samˋ
该条河坝 gai tiau ho baˇ
亻厓当爱去泅水 ngai dongˋ oiˇ hiˇciu shuiˊ(我最喜欢去游泳)
该条河坝 流 gai tiau ho baˇ liu
该条河坝 流到亻厓个心肝肚 gai tiau ho baˇliu doˇngai
gaiˇsimˋgonˋduˊ
该条河坝 流 gai tiau ho baˇ liu
流 liu
流 liu
流 liu

会流到哪位 voi+ liu doˇ nai+ vui+
会流到哪央时 voi+ liu doˇnai+ rhongˋshi
会毋会有一日会毋见忒 voi+ m voi+ rhiuˋrhid ngid voi+ m gienˇ ted
亻厓乜毋知 ngai meˇm diˋ
春夏秋冬日复一日 chunˋha+ ciuˋdungˋngid fugˋrhid ngid
照顾老百姓 zhauˇ guˇ loˊbagˋsiangˇ
恁多 兜个回忆 anˋ do enˋ deu gaiˇfui rhiˇ
流过么侪个一生 liu goˇmaˊsa gaiˇrhid senˋ
流 liu
河坝 流 ho baˇ liu
仰会恁屙糟 ngiongˊvoi+ anˊoˋzoˋ(怎么这么肮脏)
么侪掷个垃圾 maˊsa deb gaiˇ laˊ sab
仰会河坝个水变到乌色 ngiongˊvoi+ ho baˇgaiˇ shuiˊbienˇdoˇvuˋsed
仰会无人计较 ngiongˊvoi+ mo ngin gieˇgauˇ
仰会无人计较 ngiongˊvoi+ mo ngin gieˇgauˇ
该条河坝 gai tiau ho baˇ
洗清亻厓乜毋知 ngai meˇm diˋ
亻厓个衫 seˊqiang+ ngai gaiˇ samˋ
该条河坝 gai tiau ho baˇ
亻厓当爱去泅水 ngai dongˋ oiˋ hiˇciu shuiˊ(我最喜欢去游泳)
该条河坝 流 gai tiau ho baˇ liu
该条河坝 流到亻厓个心肝肚 gai tiau ho baˇliu doˇngai gaiˇsimˋgonˋduˊ
该条河坝 流 gai tiau ho baˇ liu
流 liu
流 liu
流 liu
日头还吂出来 ngid teu han mang chud loi
还当早 han dongˋ zoˊ
阿婆毋使出去洗衫了 a+ po m sii+ chud hiˇ seˊ samˋ leˋ

...查看更多 收起