The Soul of Seediq Bale
The Soul of Seediq Bale

The Soul of Seediq Bale

World赛德克‧巴莱 Seediq Bale

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

The Soul of Seediq Bale

The Soul of Seediq Bale

阿穆依.稣路 + Channel Fly
阿穆依.稣路 + Channel Fly

发表时间 2012-11-01

介绍

赛德克‧巴莱 The Soul of Seediq Bale
全曲10分钟,以赛德克古调改编,透过赛德克族人的吟唱,表现出族人,为唱出祖灵的歌需要吞下许多痛苦…为说出自己的话需要吞下许多屈辱…为实现梦想需要吞下许多遗憾…的豪迈悲壮情怀。

注一:作者应魏德圣导演之邀,创作了这首诗歌,是为平衡《赛德克‧巴莱》影片中赛德克族人于雾社小学运动会场袭杀一百三十四名日本人的血腥画面,影片播放时已译成赛德克语,由一位女性以赛德克古调吟唱,片中仍以中文字幕显示。诗名由魏导所题。

注二:波索康夫尼(Poso kofuni ):赛德克人相传其祖先是白石山(Bunhon)上一棵大树名叫波索康夫尼。有一天,树根的木精化为男女二神,生下了子孙。

...查看更多 收起

歌词

我的孩子啊,我知道
laqi mu bale ,mkela ku
在那激情奔放的日子里
ali knsselo tqqaras ta ciida
你们学会一首歌
smluhe namu kingal uyas
为即将被遗忘的祖灵歌唱
muuyas utux rudan uxe beyo scuhungi
每一个音符紧密地拥抱祖灵
meemux utux rudan ta knkingal qene uyas
你们跃动的身躯舞向祖灵
hei namu kmeeki quri utux rudan mlgelu
你们灵魂的尊严像密云中的闪电
mntena ledax pceka pabu snparu qcahun namu
令敌人不敢直视
uka lleexan mita pais

但是,我的孩子啊!
Ani si, laqi mu!
你们的恨意让天地暗下来
Asi lux mnukuung bobo dheran knseyang namu
看不见远方的星辰
uka ttaan pungerah karac baro
啊,那些星辰已渐渐垂灭
a~ga kndudul mpahung pungerah karac baro
我的孩子啊!
Laqi ,laqi mu bale!
你们刀尖的寒光
ledax ngayus ludux namu slmadac
让月亮苍白如蜡
asi lux so sipa knbehege na idas
你们刀尖的血渍
dara ngayus ludux namu slmadac
让夜晚不停的燃烧
smucaman ini paalix sqama

听啊,孩子们
qbahang wa, laqi nii!
从森林里飘落下的声音
kndalax lmiqu truma hrenang
是祖灵的叹息
ye hengak utux rudan ta
还是风的叹息
ye uxe hengak bgihur
听啊,孩子们
qbahang wa, laqi nii!
从浊水溪流下来的呜咽
daring mnkdalax yayung mtudu
是祖灵的哭泣
ye lingis utux rudan ta
还是云的哭泣
ye uxe lingis plabu

我的孩子啊!
Laqi , laqi mu bale!
你们看,世界在不停地颤抖
qtai, nii ini alix prukerang bobo dheran
你们看,染红的土地沉默不语
qtai, uka krukari dheran sndraan
你们看,波索康夫尼的树皮一片片剥落
qtai, ga kndudul mqrehaq ka Pusu Qhuni

你们摸摸看,你们染血的双手
tlengi bino, baga namu ga qlupan dara
还能捧住猎场的沙土吗?
Ye pkmekul dmoi dheran ddupun dungan ho
你们摸摸看,你们悲愤的前额
tlengi bino, knseengan na kduruk namu
还能展开一座美丽的彩虹桥吗?
Ye ptraguh Hako Utux Knumalu dungan ho
你们摸摸看,你们疑惑不安的嘴
tlengi bino, snlungelung na quwaq namu
还能在所有的季节说话吗?
Ye umpurengo Knkingal maisan dungan ho

我的孩子们啊,你们知道吗?
Laqi, laqi mu bale, mkela namu ho?
森林中的松子都已在风中碎裂
wada msperuq snbuhuran kanna hei harung lmiqu
泪光闪闪的月亮横在你们走向死亡的途中
tsrusuq ka idas asi eniq eluw ssaan namu mhuq
暗郁的云朵已遮不住
ini dehuk smbaang knremun wada
向著微弱的星光缓缓驶去的悲伤
mquri ledax pungerah plabu qalux

我的孩子啊,你们知道吗?
Laqi, laqi mu bale, mkela namu ho?
时间轻如一朵火焰
mntena rana puniq knclokah na ali
你们灵魂里的星星已被点燃
wada srudingan ledax pungerah qcahun namu truma da
你们的梦广大如一片蓝色海洋
so bale rcilung paru knpruwan na lngulungan namu
而你们灵魂里欢乐的泪水却已干涸
wada mdengu beyuq qnaras na qcahun namu da

我的孩子啊,你们知道 吗?
Laqi, laqi mu, Laqi, laqi mu bale, mkela namu ho?
为唱出祖灵的歌需要吞下许多痛苦
muuyas uyas utux rudan we asi ka knuremun
为说出自己的话需要吞下许多屈辱
prengo su kari nnisu naq we asi ka knuseung
为实现梦想需要吞下许多遗憾
mqita su dnungusan we asi ka knuhawan
孩子啊,你们怎么了?
Laqi mu wa, ga namu hmuwa, hmuwa da?
我的孩子啊,你们到底怎么了?
Laqi mu bale, bale wa, ga namu bale hmuwa , hmuwa

...查看更多 收起