Ut hōo (郁雨)demo

专辑 Demo all demo
分类 Rock
发布 2018 年 7 月 12 日
播放次数

0


喜欢

0


播放

词:Ia̍t-khí
曲:tì-ka

袂赴看拄phû出的新ínn
bē-hù khuànn tú phû tshut ê sin-ínn
欲共天星相辞
beh kā thinn-tshinn sio-sî
欲共露水做阵
beh kā lōo-tsuí tsò-tīn
雄雄清醒 雄雄昏沉
hiông-hiông tshing-tshénn hiông-hiông hun-tîm

我失落的魂魄
guá sit-lo̍h ê hûn-phik
日夜风寒 无依无倚
ji̍t-iā-hong-kuânn bô-i-bô-uá
雄雄清醒 雄雄昏沉
hiông-hiông tshing-tshénn hiông-hiông hun-tîm

落雨彼日
lo̍h-hōo hit ji̍t
你敢心疼 你敢畏寒
lí kám sim-thiànn lí kám uì-kuânn
落雨彼日
lo̍h-hōo hit ji̍t
你敢惊惶 你敢孤单
lí kám kiann-hiânn lí kám koo-tuann
冷吱吱的雨水
líng-ki-ki ê hōo-tsuí
沃澹阮烧滚的记持
ak-tâm gún sio-kún ê kì-tî

免惊 免惊
bián-kiann bián-kiann
莫阁拆药单
mài koh thiah-io̍h-tuann
来做仙
lâi tsò-sian
毋免艰苦病疼
m̄-bián kan-khóo-pēnn-thiànn

「郁雨

写予苦疼、写予艰苦的你,咱拢毋是一个人。」

Ia̍t-khí