Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年时代个梦想)
Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年时代个梦想)

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年时代个梦想)

RockKhah-lah Thien-thoi

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年时代个梦想)

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年时代个梦想)

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉
Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • Song of the Day


发表时间 2021-08-09

歌词

Seú-ngièn sìi-thoi ke mung sióng
少年时代个梦想
iún lo̍k tshai tsui piong long ke pî hàng
陨落在最放浪个飞行
tha̍p to ngie̍t hiet hòng hiong fông-liòng
踏著热血行向荒凉
tûi kiuk ngit theù to hi to-tsón sí-mòng
追逐日头倒去倒转死亡
tshiàng tshûn phien thí lìn sông
青春遍体鳞伤
sô phiàng sông thung sìin-tsóng
挲平伤痛成长

Ngài mòo hàng too sióng-hi ke fông-hiong
我无行到想去个方向
thu̍k tsii iù tong
独自游荡
siit lok sit me̍t am-ia tak tsán tên-fó
失落熄灭暗夜逐盏灯火
tén heu thiên kông
等候天光
mì mì sìin-kông
微微晨光
sa kiu m̀ tó tshie̍t-mong
嗄救无到绝望

Seú-ngièn sìi-thoi ke mung sióng
少年时代个梦想
ak sat tshai tsui tshan lan ke fî-fòng
扼杀在最灿烂的辉煌
le̍t tén kám-thung theù ngi̍p tshîi khòng kín khiú fì i tiû tiû ti̍t-ti̍t ieù pái
扐等感动投入痴狂 紧揪回忆丢丢滴滴摇摆

pha̍k tsíi tsit lûi tshìin fûi iûng mài lan pâ tsóng-thai
白纸积 累尘灰 壅埋烂疤长大

ngì mò pien to sióng oi ke iong siong
你无变到想爱个样相
vì ham pên thap
遗憾崩塌
hong lûng hióng tsha̍t sên-fa̍t tak ke thi-fông
轰隆响彻生活逐个地方
khiung ha kieu là mò ngièn siông iúng he tsui tsîin sìin ke siit-fa
共下噭啦 无言相拥系最真诚个实话

...查看更多 收起