Hí ngì it phién mak-thièn (许你一片麦田)
Hí ngì it phién mak-thièn (许你一片麦田)

Hí ngì it phién mak-thièn (许你一片麦田)

RockKhah-lah Thien-thoi

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

Hí ngì it phién mak-thièn (许你一片麦田)

Hí ngì it phién mak-thièn (许你一片麦田)

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉
Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

发表时间 2021-08-10

歌词

Kîm vòng ma̍k long tshiin tshiin súi-vùn
金黄麦浪 阵阵水纹
ngì tén ién hi,iû ngì ke sÎIn-iáng
你等远去 有你个身影
Ngài tshai fù-piên seú vuk tén ngì
我在湖边小屋等你
tén ngì
等你
hí ên teû it-phién ma̍k-thièn
许恩兜一片麦田
tseú-a tseú-pâ seu-ngièn seu-ńg
走a走pa 少年少女
tseú-a tseú-pâ tseú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往时代追呀
má ngìn hí ên teû it phien ma̍k thièn
么人许恩兜一片麦田
Kîm vòng ma̍k long tshiin tshiin súi-vùn
金黄麦浪 阵阵水纹
ngì tén ién hi,khiù tóo ke ngìn iû mòo kiêu ah
你等远去 揪个人有无噭阿
ngì tshai hù pièn séu vok tén ngài
你在湖边小屋等我tan ngài等我
ngài tiàu tóo tì it phien mak thièn
我著著在一片麦田
cheú-a cheú-pâ seu-ngièn seu-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往时代追呀
má ngìn hí ên teû yit phién ma̍k thièn
么人许恩兜一片麦田
cheú-a cheú-pâ seú-ngièn seú-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往时代追呀
má ngìn hí ên teû yit phién ma̍k thièn
么人许恩兜一片麦田
khieu tó yá khiùn pên-kông
揪著这群奔向崩岗
Kîm vòng ma̍k long tshiin tshiin súi-vùn
金黄麦浪 阵阵水纹
ngì tén ién hi,iû ngì ke sÎIn-iáng
你等远去 有你个身影
Ngài tshai fù-piên seú vuk tén ngì
我在湖边小屋等你
tén ngì
等你
hí ên teû it-phién ma̍k-thièn
许恩兜一片麦田

...查看更多 收起