万千花蕊慈母悲哀
万千花蕊慈母悲哀

万千花蕊慈母悲哀

Rock

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

万千花蕊慈母悲哀

万千花蕊慈母悲哀

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 周排行冠军歌曲


发表时间 2020-08-29

介绍

作词作曲 Compose & Lyric/王家权 Hunter Wang
编曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
电吉他 Guitar/王家权 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

录制与混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪兽音乐制作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插图 Art/夏子 Natsuko
台语歌词顾问 Lyrics Supervisor / 李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收起

歌词

*‘多罗大悲者,一切之慈母。’

下晡 一个人踮厝内
ē-poo, tsi̍t ê lâng tiàm tshù-lāi
西北雨 沃澹窗外的衫
sai-pak-hōo, ak-tâm thang-guā ê sann
外口的人 犹未转来
guā-kháu ê lâng iah-buē tńg--lâi
戆戆咧等 戆戆攑一支雨伞
gōng-gōng--leh tán, gōng-gōng gia̍h tsi̍t ki hōo-suànn

为你 几若摆困袂去
uī lí, kuí-nā pái khùn bē khì
全世界 揣袂著你的形影
tsuân-sè-kài, tshuē bē tio̍h lí ê hîng-iánn
凡势 会当共你放捒
huān-sè, ē-tàng kā lí pàng-sak
气身恼命 我哪会拢无要无紧
khì-sin-lóo-miā, guá ná-ē lóng bô-iàu-bô-kín

踮遮规暝 看电火闪烁
tiàm tsia kui-mê, khuànn tiān-hué siám-sih
我踮遮等待 拍无去的人
guá tiàm tsia tán-thāi, phah-bô--khì ê lâng
听厝内的声 声声伫咧吼
thiann tshù-lāi ê siann, siann-siann tī-leh háu
我踅来踅去 思念火烧房间
guá se̍h-lâi-se̍h-khì, su-liām hué sio pâng-king


袂开的花 无欲转来的人
buē khui ê hue, bô beh tńg--lâi ê lâng
美丽的你啊 想著你彼当时 攑悬你的旗仔
bí-lē ê lí--ah, siūnn tio̍h lí hit-tong-sî, gia̍h kuân lí ê kî-á
路边的话 满街路雨纷飞
lōo-pinn ê uē, muá ke-lōo hōo hun-hui
时代的变卦 孤单的我一个人 问天也毋捌
sî-tāi ê piàn-kuà, koo-tuann ê guá tsi̍t ê lâng, mn̄g thinn iā m̄-bat

手内啥物拢无 只䞐我欲予你的爱
tshiú lāi siánn-mih lóng bô, tsí tshun guá beh hōo lí ê ài
有血有肉的人 煞下落不明
ū hueh ū bah ê lâng, suah hē-lo̍h-put-bîng

共你的 记持啊 囥伫我的心内
kā lí ê kì-tî--ah, khǹg tī guá ê sim-lāi
骑你的 白马啊 行你欲行的路
khiâ lí ê pe̍h-bé--ah, kiânn lí beh kiânn ê lōo
风吹来 花落涂 点一欉香祈求
hong tshue lâi, hue lo̍h-thôo, tiám tsi̍t tsâng hiunn kî-kiû
(南无观世音菩萨)
(lâm-bû-kuan-sè-im-phôo-sat)

若准讲你 算著这出悲剧
nā-tsún kóng lí, sǹg tio̍h tsit tshut pi-kio̍k
你敢会看顾 绁落来伊头前 彼逝歹行的路
lí kám ē khuànn-kòo, suà--lo̍h-lâi i thâu-tsîng, hit tsuā pháinn kiânn ê lōo
梦中的我 看你沓沓仔行
bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn
牵你的亡魂 有一工咱做伙 转去彼个所在
khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi

我 蔫去的爱(规路拢是)
guá, lian-khì ê ài(kui-lōo lóng sī)
佮你 恬去的心(你)
kah lí, tiām--khì ê sim(lí)
伫这乌暗时代(伫这乌暗时代)
tī tse oo-àm sî-tāi(tī tse oo-àm sî-tāi)
是有缘无份(想欲讲出)
sī ū-iân bô-hūn(siūnn beh kóng-tshut)

写袂了的批(的)
siá bē liáu ê phue(ê)
佮讲袂煞的话(奈何)
kah kóng bē suah ê uē(nāi-hô)
(亻因) 开袂完的铳(开袂完的铳)
in khui bē uân ê tshìng(khui bē uân ê tshìng)
看人去楼空(火烌犹在)
khuànn lâng-khì lâu-khang(hué-hu iû-tsāi)

雨 微微仔落
hōo, bî-bî-á lo̍h
天 微微仔光
thinn, bî-bî-á kng
看你 微微仔笑
khuànn lí, bî-bî-á tshiò
后世人再会
āu-sì-lâng tsài-huē

...查看更多 收起

我已经不会再吹口哨了

起鸡皮…真的太棒了

懒趴着火烧啦

懒趴着火烧啦・1 周前

其实会让我想起看韩剧 德善姐姐去参加什么抗议的时候 德善妈妈淋着大雨双脚磨伤哀求着警察不要带走她的女儿一遍遍的哀求 比起来更不幸的是歌曲里的妈妈哀求也无门无路

BecuzSo

BecuzSo・3 周前

有新歌吗~这首真的好神

林火旺

林火旺・3 周前

再说一句,歌曲的确好听,但希望一些小耳朵能真正的理解歌曲的含义,不然妄加评论其实是对作者的不尊重,特别是像这种历史感厚重的歌曲,请多听多想,了解别人的创作环境

林火旺

林火旺・3 周前

另有一句,听这首歌之前必须了解什么是“白色恐怖”,这里不便多讲,自行谷歌或者百度老蒋统治下的台湾政局,第一次听这首歌是一位台湾的歌友演唱的,看到这个名字就觉得不简单,再加上台湾那种带一点民族的独特曲风,凄凉满地,果然仔细看过歌词后,我泪目了,全文讲述一位母亲(这里结合歌曲名,我想应该讲的是一位母亲的事情),因为“白色恐怖”,自己的儿子死在了强权之下,独自一人生活在这个乱世中,失去了对生活的希望,应该说是在死前把最后的所有情绪糅杂在一起发出的呐喊,特别是那一声南无观世音菩萨,小耳朵们是否有听到像一位阿嫲的呐喊一样,其实歌曲讲的事情很简单,本身就是作者把那时候受害的群众的一些事迹揉在一起,创作出来的悲歌,我看到网上有人居然说听到那一声那屋观世音菩萨会觉得燃,我只能笑笑不说话,从曲风和曲名上就注定了这是一首历史感厚重的悲凉之歌,我对那些人的无知感到深深的汗颜

林火旺

林火旺・3 周前

看不懂的看这里,全文翻译:
下午 一个人待在家(中文译文)
午后雷阵雨 窗外的衣服都被淋湿了
在外的人 还没回来
傻傻地等 傻傻拿一支雨伞
为你 好几次睡不著
全世界 找不到你的身影
说不定 能够把你抛弃
气个半死 我怎么可能会不慌不忙
在这里一整个晚上 看著灯光闪烁
我在这里等待 弄不见的人
厅房内的声音 充斥著吵杂声
我走来走去 思念像快把房间烧起来了
没有要开的花 没有要回来的人
美丽的你啊 想起你那个时候 举著你的旗子
路边的话语 谣言满天飞
时代的变迁 我孤单一个人 问天也没有办法
手里甚么都没有 只剩下我要给你的爱
有血有肉的人 为甚么会下落不明
跟你的 记忆阿 都在我的心底
骑你的 白马阿 走你要走的路
风吹过来 花落土 点一炷香来祈求

(南无观世音菩萨)
你会在意吗 接下来他的面前 那条难走的路
梦中的我 看你慢慢的走
牵你的亡魂 有一天我们会一起 回去那个地方
我 枯萎的爱 (整路都是)
和你 沉默的心(你)
在这个黑暗的时代
是有缘无份(想要说出来)
写不完的信
还有说不完的话(奈何)
(他们) 开不完的枪 (开不完的枪)
看人去篓空 (烟灰还在)
雨 细细的下
天 微微的亮
看你 微微的笑
我们下辈子再见

r0927696799

r0927696799・3 周前

感谢大大无私分享

doul

doul・3 周前

本来是来这找其他歌手的,无意发现珂拉琪。已经听了好几天了根本出不来!

en_haode_xing_keyi

en_haode_xing_keyi・1 个月前

可惜…看不懂歌词☹️☹️☹️