莲花空行身染爱
莲花空行身染爱

莲花空行身染爱

Rock

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

莲花空行身染爱

莲花空行身染爱

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 周排行冠军歌曲


发表时间 2021-03-08

介绍

作词作曲 Compose & Lyric/王家权 Hunter Wang
编曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
电吉他 Guitar/王家权 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

录制与混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪兽音乐制作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插图 Art/夏子 Natsuko
台语歌词顾问 Lyrics Supervisor / 李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收起

歌词

莲花空行身染爱(Liân-hue Khong-hīng sin jiám ài)

*“由本自性清净故,令诸爱染悉无垢。”

又阁是彼个 无代无志想著的形影
iū-koh sī hit ê, bô-tài-bô-tsì siūnn tio̍h ê hîng-iánn
亲像一阵风 吹落来 是春风少年
tshin-tshiūnn tsi̍t tsūn-hong, tshue loh lâi, sī tshun hong siáu-liân

坐嘛是思念 坐袂牢 真无聊的思念
tsē mà-sī su-liām, tsē bē tiâu, tsin bô-liâu ê su-liām
倒咧眠床顶 予月娘 笑规个暗暝
tó leh bîn-tshn̂g tíng, hōo gue̍h-niû tshiò kui-ê àm-mî

我行过你的世界
guá kiânn-kuè lí ê sè-kài
啥物我拢无爱
siánn-mih guá lóng bô ài
只想欲伫你心内(写一条歌)
tsí siūnn beh tī lí sim-lāi(siá tsi̍t tiâu kua)

车行过 *?的期待
tshia kiânn-kuè in ê kî-thāi
这站阁无落来
tsit tsām koh bô loh-lâi
无想欲对谁交代(心内惊惊)
bô siūnn beh tuì siáng kau-tài(sim-lāi kiann-kiann)

想起我彼暗小可仔歹势
siūnn-khí guá hit-àm sió-khuá-á pháinn-sè
予你揣著我
hōo lí tshuē-tio̍h guá
规身躯藏无好势的委屈
kui-sing-khu tshàng bô hó-sè ê uí-khut

风 中的飞龙咧吼
hong-tiong ê pue-liông leh háu
声 声予天摇地动
siann-siann hōo thinn-iô tē-tāng
爱你的传说写伫顶悬
ài lí ê thuân-suat siá tī tíng-kuân
感情绁来愈飞愈悬
kám-tsîng sua-lâi lú-pue lú-kuân

花 开伫你蹛的楼
hue khui-tī lí tuà ê lâu
想 当时欲缀你走
siūnn tong-sî beh tuè lí tsáu
多情的雨崁著目睭
to-tsîng ê hōo kham tio̍h ba̍k-tsiu
你的代志讲袂清楚
lí ê tài tsì kóng bē tshing-tshó

看你行过千山万水
khuànn lí kiânn-kuè tshian-san-bān-suí
手内蔷薇微微仔芳
tshiú-lāi tshiông-bî bî-bî-á phang
行踏轻松跤步的我
kiânn ta̍h khin-sang kha-pōo ê guá
恬恬伫遮拢无出声
tiām tiām tī tsia lóng bô tshut-siann

日子过一工阁一工
ji̍t-tsí kuè tsi̍t-kang koh tsi̍t-kang
你的一切拢犹未放
lí ê it tshè lóng iá-buē pàng
越头欲揣过去的我
ua̍t thâu beh tshuē kuè-khì ê guá
煞来袂记家己的名
suah-lâi bē kì ka-kī ê miâ

是我欲陪你流浪
sī guá beh puê lí liû-lōng
长路终点满天花雨
tn̂g-lōo tsiong-tiám muá-thinn hue-ú
雺雾内底戆神
bông-bū lāi-té gōng-sîn
千年流转你的世界
tshian-nî liû-tsuán lí ê sè-kài
自作多情的人
tsū-tsok-to-tsîng ê lâng
眼前地狱家己拣的
gán-tsiân tē-ga̍k ka-kī kíng ê
天上 地下 人间
thian-siōng, tē-hā, jîn-kan
四方妖孽请恁退下
sù-hong iau-gia̍t tshiánn lín thè-hā

这繁华世间
tse huân-hua sè-kan
众生有情人
tsiòng-sing ū-tsîng-lâng
有情生烦恼(甘愿受罪)
ū-tsîng senn huân-ló(kam-guān siū-tsuē)

心狂阁火著
sim-kông koh hué-to̍h
明知会艰苦
bîng tsai ē kan-khóo
千错万错 (拢佮你无关)
tshian-tshò-bān-tshò(lóng ka̍h lí bô-kuan)

*注:? (人因) 可能因装置未下载字型无法显示。

...查看更多 收起

Talisker1984

真希望车上的Spotify也能听到这首

3 个月前 ・3 个喜欢
tim2580339

咁 我快下来。被蚊子咬死🥰对不起喵

5 个月前 ・0 个喜欢
sulily2733

充满灵魂生命力的创作~🔄💗

6 个月前 ・2 个喜欢
逆转

最喜欢这段:天上 地下 人间
四方妖孽请恁退散😭

7 个月前 ・6 个喜欢
Maigls

贼拉好听,非常别致的曲风,不过大陆还没有这首歌

7 个月前 ・0 个喜欢

vanchang_cp

当一个任性ㄉ劳板,在店里连播3天