莲花空行身染爱
莲花空行身染爱

莲花空行身染爱

Rock

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

莲花空行身染爱

莲花空行身染爱

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 周排行冠军歌曲


发表时间 2021-03-08

介绍

作词作曲 Compose & Lyric/王家权 Hunter Wang
编曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
电吉他 Guitar/王家权 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

录制与混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪兽音乐制作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插图 Art/夏子 Natsuko
台语歌词顾问 Lyrics Supervisor / 李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收起

歌词

莲花空行身染爱(Liân-hue Khong-hīng sin jiám ài)

*“由本自性清净故,令诸爱染悉无垢。”

又阁是彼个 无代无志想著的形影
iū-koh sī hit ê, bô-tài-bô-tsì siūnn tio̍h ê hîng-iánn
亲像一阵风 吹落来 是春风少年
tshin-tshiūnn tsi̍t tsūn-hong, tshue loh lâi, sī tshun hong siáu-liân

坐嘛是思念 坐袂牢 真无聊的思念
tsē mà-sī su-liām, tsē bē tiâu, tsin bô-liâu ê su-liām
倒咧眠床顶 予月娘 笑规个暗暝
tó leh bîn-tshn̂g tíng, hōo gue̍h-niû tshiò kui-ê àm-mî

我行过你的世界
guá kiânn-kuè lí ê sè-kài
啥物我拢无爱
siánn-mih guá lóng bô ài
只想欲伫你心内(写一条歌)
tsí siūnn beh tī lí sim-lāi(siá tsi̍t tiâu kua)

车行过 *𪜶的期待
tshia kiânn-kuè in ê kî-thāi
这站阁无落来
tsit tsām koh bô loh-lâi
无想欲对谁交代(心内惊惊)
bô siūnn beh tuì siáng kau-tài(sim-lāi kiann-kiann)

想起我彼暗小可仔歹势
siūnn-khí guá hit-àm sió-khuá-á pháinn-sè
予你揣著我
hōo lí tshuē-tio̍h guá
规身躯藏无好势的委屈
kui-sing-khu tshàng bô hó-sè ê uí-khut

风 中的飞龙咧吼
hong-tiong ê pue-liông leh háu
声 声予天摇地动
siann-siann hōo thinn-iô tē-tāng
爱你的传说写伫顶悬
ài lí ê thuân-suat siá tī tíng-kuân
感情绁来愈飞愈悬
kám-tsîng sua-lâi lú-pue lú-kuân

花 开伫你蹛的楼
hue khui-tī lí tuà ê lâu
想 当时欲缀你走
siūnn tong-sî beh tuè lí tsáu
多情的雨崁著目睭
to-tsîng ê hōo kham tio̍h ba̍k-tsiu
你的代志讲袂清楚
lí ê tài tsì kóng bē tshing-tshó

看你行过千山万水
khuànn lí kiânn-kuè tshian-san-bān-suí
手内蔷薇微微仔芳
tshiú-lāi tshiông-bî bî-bî-á phang
行踏轻松跤步的我
kiânn ta̍h khin-sang kha-pōo ê guá
恬恬伫遮拢无出声
tiām tiām tī tsia lóng bô tshut-siann

日子过一工阁一工
ji̍t-tsí kuè tsi̍t-kang koh tsi̍t-kang
你的一切拢犹未放
lí ê it tshè lóng iá-buē pàng
越头欲揣过去的我
ua̍t thâu beh tshuē kuè-khì ê guá
煞来袂记家己的名
suah-lâi bē kì ka-kī ê miâ

是我欲陪你流浪
sī guá beh puê lí liû-lōng
长路终点满天花雨
tn̂g-lōo tsiong-tiám muá-thinn hue-ú
雺雾内底戆神
bông-bū lāi-té gōng-sîn
千年流转你的世界
tshian-nî liû-tsuán lí ê sè-kài
自作多情的人
tsū-tsok-to-tsîng ê lâng
眼前地狱家己拣的
gán-tsiân tē-ga̍k ka-kī kíng ê
天上 地下 人间
thian-siōng, tē-hā, jîn-kan
四方妖孽请恁退下
sù-hong iau-gia̍t tshiánn lín thè-hā

这繁华世间
tse huân-hua sè-kan
众生有情人
tsiòng-sing ū-tsîng-lâng
有情生烦恼(甘愿受罪)
ū-tsîng senn huân-ló(kam-guān siū-tsuē)

心狂阁火著
sim-kông koh hué-to̍h
明知会艰苦
bîng tsai ē kan-khóo
千错万错 (拢佮你无关)
tshian-tshò-bān-tshò(lóng ka̍h lí bô-kuan)

*注:𪜶 (人因) 可能因装置未下载字型无法显示。

...查看更多 收起

shadowshark8585

shadowshark8585・1 天前

爱死珂拉琪!

我好想睡觉zZ

我好想睡觉zZ・2 天前

为珂拉琪晕船,好晕好晕ʕ·ᴥ·ʔ

Terry轩轩

Terry轩轩・2 天前

一开口我跪了👍👍

jason326

jason326・4 天前

听到最后一段 整个情感大爆发
但是我有个问题
歌词的天上 地下 人间
天上是不是应该念 ㄊㄧ ㄉㄧㄥˋ

Omi

Omi・5 天前

到哪里可以下载或者买到珂拉琪 Collage的歌曲呢?

lilangwei1021

lilangwei1021・1 周前

因为珂拉琪 Collage
我找到StreetVoice并注册了
期待你们日后的作品

Omi

Omi・1 周前

好听,我在深夜听出来了新声

阶梯上的阿檀

阶梯上的阿檀・2 周前

在2:32 听到了该死的拘执与爱!

Eudaimonia

Eudaimonia・2 周前

为珂进

jack3216655

jack3216655・2 周前

默默被圈粉..每一首都好棒🥺